Kur’ân-ı Okumak

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kur’ân-i güzel okuyan ve amel eden kişi şerefli ve saygılı olan katip, meleklerle beraberdir.” Kur’ân-i güçlük çekerek okuyan kişiye iki sevap vardır. (biri okumasından diğeri de zorlanmasından dolayı) (Buhârî, Müslim ve Tirmizî)

image01

Müjdeleyici...

Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)

image01

Hatmin Faydası...

-Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder. [Deylemî]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur. [Taberanî, İbni Hibban]
-Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette bir ağaç da verilir. [Hatib]
-Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur. [Beyhekî]

image01

Faziletli İbadet

Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur`an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır. Kul, Kur`an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasında 60 bin melek onun için Allah`tan (c.c.) mağfiret talep eder. Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf`a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır.

image01

Kur`an-ı Kerim Oku

"Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz." (Haşr, 59/21).


Kur`an Oku

Online Chat

Sadece kayıtlı kullanıcıların fikir alışverişi ve Hatmi Şerif üzerinde mülahaza edebilecekleri sohbet alanı.


Sohbete Başla

Ayarlar

A- A A+
Bismillahirrahmanirrahim

Amacımız

Amacımız, siz kardeşlerimizi ortak bir noktada toplayıp, rıza-i ilahi doğrultusunda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını teşvik etmek ve bu doğrultuda kardeşlerimizi bir çatı altında birleştirmektir. Değişen dünya şartları ile birlikte, manevi hayatımızdaki çöküntünün varlığı artık yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Bu bağlamda, hem bizlerin dünya ve ahiret saadetine erişmeleri, hem de bu yolda içine düştüğümüz buhrandan kurtulmamız için tek yol olan ALLAH(c.c)'in ipine sarılma konusunda, siz kardeşlerimizi teşvik etmeyi hedefliyoruz.

Her can ölümü tadacaktır. Sonunda Bize döneceksiniz. (ANKEBUT Suresi 57. ayet)


Bu geçici dünyada, şeytanın hile ve desiselerine kapılmamak, yaratıcımız olan ALLAH(c.c)'in razı olduğu kullar arasına girebilmek için, onun emir ve yasaklarına uymak elzemdir. Bizlerden istenen ve beklenen tüm hal ve hareketleri yine birinci elden öğrenmek, saadete ulaşmamız için kaçınılmazdır. Bunun en temel yolu da kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlamak ve hayatımıza tatbik etmekten geçmektedir.


Tüm bu bağlamda, Peygamber Efendimiz (s.a.v) 'in sözlerine kulak verirsek, gayemiz hakkında az da olsa bilgi sahibi olabiliriz.

"Kur'ân şefaat edicidir, şefaati kabul edilendir, şereflidir, tasdik edicidir. Kim O'nu önder edinirse, onu cennete götürür, kim de O'nu arkasına atacak olursa, onu cehenneme gönderir" (el-itkân, IV, 104; Keşfül-Hafa, II, 94.) "Kur'ân, bir ucu Allah'ın (diğer) ucu sizin elinizde olan bir iptir. Ona sımsıkı tutunursanız ondan sonra ebedî olarak sapmaz ve yok olmazsınız" (el-İtkân, IV, 106.)

"Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur'an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır? "Kul, Kur'an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasın da 60 bin melek onun için Allah'tan (c.c.) mağfiret talep eder" "Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf'a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders almaktır?

"Evlerinizde Kur'an okumayı yayınız. Bir ev ki onda Kur'an okunmaz, o evin hayrı azalır, şerri çoğalır. Ehline darlık gelir..." "Kur'an'ı oku yasak ettiği şeyleri anla. Şayet okuman seni yasaklardan almıyorsa onu okumuş, anlamış sayılmazsın." "Kur'ân Allah'dan başka her şeyden faziletlidir. Kur'ân'ın diğer kelâma olan üstünlüğü azîz ve celîl olan Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir" (Şerhu Sahihi Tırmizi, XI 47; Mişkâtu!-Mesâbih,1,660.)

"Kur'ân zengindir. O'nun sonunda fakirlik, Candan öte zenginlik yoktur (et -Taberâni'den, el-itkân, IV, 103.) Hz. Peygamber (sav); "Gerçek şu kî Kur'an; Allah'ın (kopmaz) ipidir. Apaçık bir nurdur. Onu okuyunuz. Zira Allah Kur'an okumaya karşılık her harfine on hasene (sevap) verir" buyurdu. (Beyhaki) Hz. Peygamber (sav); "Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bolluk, bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya hücum eder" buyurdu.

(Ebu Hureyre) Hz. Peygamber (sav); "Kur'an kalbi ve bedenî hastalıklarla, dünya ve ahiret hastalıkları için tam bir şifadır" buyurdu. (ibn Kayyim) Hz. Peygamber (sav); "Sabah namazı müteakip Kuranı açıp 100 ayet okuyan kimseye HakTeâlâ yeryüzündeki insanların sayısı kadar sevap verilir? buyurdu. (Amr bin Mey mum) Hz. Ebû Zer (ra)'den rivayete göre Rasûlullah (sav) kendisine:- Ey Ebu Zer,"Kur'an'dan bir âyet öğrenmen senin için yüz rekat (nafile) namaz kılmandan daha hayırlıdır." buyurdu, (İbn Macae-Mukaddime) Hz. Peygamber (sav);"Herhangi bîr cemaat bir evde toplanıp da Kur'an-ı Kerim i okur, (aralarında muhabbet musafaha mutaala mukabele ederler)se kalpleri sükunet bulur, rahat ederler. Allah'ın rahmeti onları kaplar, melekler onları kuşatır, Allah Teâlâ da onları kendi nezdîndekiler arasında zikreder?

(Ebu Hureyre);"Muhakkak en efdaliniz Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir? (Sahîhi-Buhârî, VI, 108.) "Evlâdına Kur'ân öğretene kıyamet günü Cennette taç giydirilir? (el-itkan, IV. 104.) "Kim Allah'ın kitabından bir âyet öğrenirse, kıyamet günü O'nu (o ayet) yüzüne gülerek karşılar? (el-itkan, IV. 105) "Kur'an hafızları ehl-i Cennetin reisleridir. "Kur'an okuyan müslûman, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir? (Busen. Fedail'ül-Kuran, 17) "Kim Allah'ın Kitabı'ndan bir ayet dinlerse ona kat kat sevap verilir. Kim de onu okursa, o (Kur'an), kıyamet gününde okuyan kişiye nur olur?

Hz. Peygamber (sav); "Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları." buyurdu. ı Abdülmelik.Taberani) Hz. Peygamber (sav); "Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur'an okumaktır? buyurdu. Hz. Peygamber (sav);"İlim-bilgi isterseniz Kur'ân'ı Kerimi karıştırın. O'nu inceleyin. Çünkü evvelin ve ahirin ilmi ordadır?buyurdu, (İbn Mes ud)


Teşekkür

Sitemize üye olup bu Hatim halkasına dahil olan, duaları ile mü'min kardeşlerinin iyiliğini isteyen, kendisi için istediğini, diğer müslüman kardeşleri için de isteyen tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. ALLAH(c.c) hepimizden razı olsun.


Online Hatmi Şerif Yönetimi